Video clip

Bạn phải cài đặt Flash Playerđể có thể xem được clip.

Support online

  • Hotline: 24/7
    0909823616
  • Consultant
    028 62979256

Our Clients

Statistics

Visitor: 373823
Interpreter/ Translator
Filter :
Interpreter (chinese)
01 Job Information
Công ty khách hàng c?a Global Human Resource Solution kinh doanh trong l?nh v?c kinh doanh V?t Li?u Xây D?ng, ðang c?n tuy?n Biên Phiên D?ch Ti?ng Hoa
Báo cáo cho Giám Ð?c Kinh Doanh
Làm vi?c t?i H? Chí Minh
02 Description
Th?c hi?n phiên d?ch và biên d?ch cho ngý?i qu?n lí trong t?t c? các ho?t ð?ng kinh doanh có s? d?ng ti?ng Trung Qu?c.
D?ch và so?n th?o h?p ð?ng kinh t?.
H? tr? lãnh ð?o x? lí các công vi?c h?ng ngày và vãn b?n, thý t? thýõng m?i.
Th?c hi?n các công vi?c khác theo b? trí c?a lãnh ð?o.

03 Qualifications
 Ngý?i Vi?t Nam (ýu tiên dân t?c Kinh) t?t nghi?p Ð?i h?c chuyên ngành ti?ng Trung, trình ð? Ð?i h?c tr? lên.
Gi?i tính: N? (ngo?i hình ýa nhìn)                       Tu?i t?:  25 - 35
Có ít nh?t 2 nãm kinh nghi?m ? v? trí Biên phiên d?ch.
S? d?ng thành th?o vi tính vãn phòng, có kh? nãng vi?t lách và có ki?n th?c v? kinh doanh.
Hi?u rõ l? nghi thýõng m?i, c?n th?n, t? m?.
Tý duy nh?y bén, nhanh nh?n, có kh? nãng ti?p thu và x? lí t?t v?n ð? phát sinh, có nãng l?c t? ch?c và ði?u ti?t công vi?c.
Có ð?o ð?c ngh? nghi?p và ph?m ch?t t?t.
Có trách nhi?m cao v?i công vi?c và thích nghi nhanh v?i công vi?c.
04 Benefit
Lýõng: 800 - 1000 USD / 1 tháng. 
Hý?ng các ch? ð? b?o hi?m theo quy ð?nh c?a pháp lu?t LÐ và ði?u l? c?a công ty.
Thý?ng vào các ngày l?, T?t và theo hi?u qu? công vi?c.
Ðý?c khám s?c kh?e h?ng nãm.
Môi trý?ng làm vi?c nãng ð?ng và phát huy t?i ða nãng l?c c?a b?n thân, cõ h?i thãng ti?n cao.
Các ch? ð? phúc l?i khác s? ðý?c trao ð?i thêm trong bu?i ph?ng v?n.
05 Contact Information
Anh/Ch? ?ng viên có nhu c?u quan tâm ð?n công vi?c trên, xin vui lòng c?p nh?t CV m?i nh?t g?i v? ð?a ch? email: duyen. nguyen@globalhrsolutions.com.vn ho?c ði?n tho?i liên h? Ms. Duyen : 08 62979256. Thank you ! 
06 Submit Your Resume
Please submit your resume to us by filling the fields below
Your name (*):
Your email (*):
Your phone:
Address:
Message (*):
Attach resume (Supported formats: doc, docx, pdf, rar, zip, xls, xlsx. Max file size: 500 Kb)(*):
Security code(*)
 Refresh

Same Categories


No. Job title Salary Location Date posted
1 Interpreter (chinese) $800 - $1,500 Hồ Chí Minh Interpreter/ Translator 30/11/2015
2 Sales Assistant Negotiable Hồ Chí Minh Sales / Business Development, Interpreter/ Translator, Interior / Exterior / Architect 03/01/2014