Video clip

Bạn phải cài đặt Flash Playerđể có thể xem được clip.

Support online

 • Hotline: 24/7
  0909823616
 • Consultant
  028 62979256

Our Clients

Statistics

Visitor: 373803
Electrical / Electronics / Electro Refrigeration
Filter :
Project Manager
01 Job Information
Công ty khách hàng c?a Global Human Resource Solution ho?t ð?ng trong l?nh v?c s?n xu?t và kinh doanh các s?n ph?m ngành Cõ Ði?n L?nh công nghi?p và các d?ch v? Cõ ði?n công trình ðang c?n tuy?n Qu?n Lý D? Án
Báo cáo cho Giám Ð?c
Làm vi?c t?i H? Chí Minh
02 Description
 • Qu?n lý, ði?u hành quá trình th?c hi?n d? án thu?c ph?m vi ho?t ð?ng.
 • Phân công các Ð?i thi công ð? th?c hi?n d? án
 • T? ch?c thi công l?p ð?t công trình, qu?n lý & ki?m soát k? thu?t l?p ð?t các d? án theo B?n v?, Quy ð?nh, Tiêu chu?n c?a Công ty.
 • Ki?m soát ti?n ð? các d? án, nghi?m thu và bàn giao các công trình theo k? ho?ch.
 • Quan h? v?i ch? ð?u tý, nhà th?u khác trong cùng d? án ð? ph?i h?p th?c hi?n d? án
 • Quan h? khách hàng d?n d?t khách hàng ký k?t h?p ð?ng v?i Cty
 • Xây d?ng h? th?ng các qui ð?nh v? công tác T? ch?c, Qu?n lý và ði?u hành quá trình th?c hi?n d? án.
 • T? ch?c qu?n lý và s? dung trang thi?t b? do công ty c?p
 • Ð?m b?o d? án ð?t ch?t lý?ng, ðúng ti?n ð?, x? lý k?p th?i các s? c? công trình, l?p k? ho?ch chãm sóc khách hàng thý?ng xuyên và hi?u qu?.
 • Báo cáo ð?nh k? tình hình th?c hi?n các d? án và các công vi?c khác ðý?c giao
 
03 Qualifications
 • T?t nghi?p ð?i h?c chính quy chuyên ngành Nhi?t L?nh
 • Anh Vãn: Ð?c hi?u tài li?u chuyên ngành
 • Tin h?c: S? d?ng t?t các ph?n m?m h? tr? cho công vi?c nhý Office, CAD
 • Có kinh nghi?m nhi?u nãm ? v? trí Qu?n lý D? án
 • Có kh? nãng x? lý tình hu?ng, x? lý mâu thu?n.
 • Có kh? nãng ðào t?o, truy?n ð?t & t?ng h?p thông tin.
 • Có nãng l?c t? ch?c, ch? huy & ði?u hành các ho?t ð?ng qu?n lý k? ho?ch d? án
 • Có kh? nãng giao ti?p, ðàm phán & phôìi hõòp võìi caìc ð?i tác trong và ngoài công ty ð? x? lý công vi?c.
 • Có kh? nãng kiêÒm tra, giaìm saìt và ðaình giaì hiêòu quaÒ công viêòc.
 • Có k? nãng l?p k? ho?ch & báo cáo t?t
04 Benefit
 • Salary: $1,500 - $2,000, tùy theo kinh nghi?m và nãng l?c c?a ?ng viên.
 • Làm vi?c t? th? 2 ð?n sáng th? 7
 • Các phúc l?i khác s? ðý?c trao ð?i trong bu?i ph?ng v?n
05 Contact Information
Anh/Ch? ?ng viên có nhu c?u quan tâm ð?n công vi?c trên, xin vui lòng c?p nh?t CV m?i nh?t g?i v? ð?a ch? email: duyen. nguyen@globalhrsolutions.com.vn ho?c ði?n tho?i liên h? Ms. Duyen 08 62979256. - Hotline:0903366059. Thank you !
06 Submit Your Resume
Please submit your resume to us by filling the fields below
Your name (*):
Your email (*):
Your phone:
Address:
Message (*):
Attach resume (Supported formats: doc, docx, pdf, rar, zip, xls, xlsx. Max file size: 500 Kb)(*):
Security code(*)
 Refresh

Same Categories


No. Job title Salary Location Date posted
1 Project Manager $1,500 - $2,500 Hồ Chí Minh Electrical / Electronics / Electro Refrigeration 11/12/2015
2 Plant Director (Panel) Negotiable Hồ Chí Minh Electrical / Electronics / Electro Refrigeration 11/12/2015
3 Purchasing Manager Negotiable Hồ Chí Minh Electrical / Electronics / Electro Refrigeration 09/12/2015
4 Technical Manager Negotiable Hồ Chí Minh Electrical / Electronics / Electro Refrigeration 08/04/2015
5 Sales Manager $1,500 - $2,500 Hồ Chí Minh Electrical / Electronics / Electro Refrigeration, Sales / Business Development 08/04/2015
6 Vice Factory Director $800 - $1,500 Hồ Chí Minh Electrical / Electronics / Electro Refrigeration, Manufacturing / Process 08/04/2015
7 Project Manager Negotiable Hồ Chí Minh Electrical / Electronics / Electro Refrigeration 08/04/2015
8 Domestic Sales Manager $800 - $1,500 Hồ Chí Minh Electrical / Electronics / Electro Refrigeration, Sales / Business Development 10/12/2014
9 Sales Engineer Negotiable Hồ Chí Minh Electrical / Electronics / Electro Refrigeration, Sales / Business Development 10/12/2014
10 Technical Manager $1,500 - $2,500 Hồ Chí Minh Electrical / Electronics / Electro Refrigeration, Maintenance, Manufacturing / Process 10/12/2014