Video clip

Bạn phải cài đặt Flash Playerđể có thể xem được clip.

Support online

  • Hotline: 24/7
    0909823616
  • Consultant
    028 62979256

Our Clients

Statistics

Visitor: 373824
Electrical / Electronics / Electro Refrigeration
Filter :
Purchasing Manager
01 Job Information
Công ty khách hàng c?a Global Human Resource Solution ho?t ð?ng trong l?nh v?c s?n xu?t và kinh doanh các s?n ph?m ngành Cõ Ði?n L?nh và các d?ch v? Cõ ði?n công trình ðang c?n tuy?n Trý?ng Phòng K? Ho?ch V?t Tý
Báo cáo cho Giám Ð?c
Làm vi?c t?i H? Chí Minh

02 Description
1. Phát tri?n, xây d?ng m?i quan h? chi?n lý?c v?i các nhà cung c?p.
2. Ð?m b?o hi?u qu? mua hàng so v?i budget và d? toán chào giá ho?c ð?u th?u, ð?m b?o mua hàng c?nh tranh so v?i th? trý?ng.
3. Ð?m b?o cung ?ng v?t tý – thi?t b? ðúng, ð? và k?p ti?n ð? s?n xu?t, thi công.
4. Ð?m b?o giá tr? t?n kho theo h?n m?c phê duy?t.
5. Ð?m b?o công tác l?p k? ho?ch, ph?i h?p t?t gi?a các ðõn v?, phòng ban; phân công, tri?n khai, theo dõi và giám sát th?c hi?n các d? án ðúng ti?n ð? và thõa mãn khách hàng.
6. Ð?m b?o công tác cung ?ng v?t tý ðúng, ð?t ch?t lý?ng, k?p th?i theo yêu c?u ti?n ð?.
7. C?i ti?n phýõng th?c qu?n lý ti?n ð?, phýõng án tri?n khai ð? rút ng?n ti?n ð?

Công vi?c khác: 
1. Qu?n lý, ði?u hành ho?t ð?ng c?a Phòng KH-V?t Tý
2. Khai thác th? trý?ng v?t tý, nguyên li?u. 
3. Tham mýu, tý v?n cho Giám Ð?c v? ch?ng lo?i v?t tý nguyên li?u, giá c?, các xu hý?ng bi?n ð?ng giá c? .
4. Xây d?ng chính sách t?n kho phù h?p cho t?ng th?i k? kinh doanh.
5. Xây d?ng, ch?n l?a và phýõng án mua hàng cho t?ng d? án.
6. Xây d?ng k? ho?ch chi tiêu ð?nh k? cãn c? vào ti?n ð? c?a d? án
7. Xây d?ng, ki?m tra, ki?m soát ti?n ð? nh?p kh?u, mua hàng, giao hàng; s?n xu?t, thi công các d? án.
8. Ki?m tra, ki?m soát ch?t lý?ng hàng mua, hàng t?n kho và trý?c khi giao cho các b? ph?n liên quan.
9. Qu?n lý, ki?m soát thanh toán công n? v?i nhà cung ?ng.
10. Qu?n lý các công vi?c hành chính c?a Phòng.
11. Quan h? ph?i h?p v?i phòng/ b? ph?n trong công ty ð? th?c hi?n các nhi?m v? do Giám ð?c giao.
12. Báo cáo ð?nh k? cho Giám ð?
03 Qualifications
Nam/ N?: trên 27 tu?i - T?t Nghi?p Ð?i h?c tr? lên (chuyên ngành thýõng m?i & ho?c k? thu?t)
Ti?ng Anh: giao ti?p t?t, gi?i các k? nãng, ð?c hi?u ðý?c tài li?u liên quan ð?n công vi?c. Trình ð? tin h?c Thành th?o Ms Office, Ms. Project, Power Point, s? d?ng ðý?c các ph?n m?m th?ng kê, qu?n lý v?t tý.
Ki?n th?c Có ki?n th?c thýõng m?i, XNK và tài chính
K? nãng/ nãng l?c T? ðào t?o v? k? nãng và ki?n th?c chuyên môn t?t.
Làm vi?c ð?c l?p và qu?n lý t?t Có kh? nãng thýõng lý?ng, ðàm phán Ch?u áp l?c công vi?c cao.
Trung th?c, có tính k? lu?t cao, th?ng th?n. Bi?t chia s? và h?p tác trong công vi?c.
 Ít nh?t 5 nãm kinh nghi?m v? qu?n lý cung ?ng, thýõng m?i và XNK, có kinh nghi?m làm công tác k? ho?ch.
Phong cách làm vi?c: Tuân th? các nguyên t?c và quy ð?nh c?a t? ch?c, tác phong nhanh nh?n nh?y bén và hi?u qu?.
Th? ch?t và s?c kho?:  Ð? s?c kh?e ð? làm vi?c.
04 Benefit
Lýõng: 1200 - 1500 USD/1 tháng. 
Các ch? ð? phúc l?i khác s? ðý?c trao ð?i thêm trong bu?i ph?ng v?n. 
05 Contact Information
Anh/Ch? ?ng viên có nhu c?u quan tâm ð?n công vi?c trên, xin vui lòng c?p nh?t CV m?i nh?t g?i v? ð?a ch? email: duyen. nguyen@globalhrsolutions.com.vn ho?c ði?n tho?i liên h? Ms. Duyen : 08 62979256. Thank you !
06 Submit Your Resume
Please submit your resume to us by filling the fields below
Your name (*):
Your email (*):
Your phone:
Address:
Message (*):
Attach resume (Supported formats: doc, docx, pdf, rar, zip, xls, xlsx. Max file size: 500 Kb)(*):
Security code(*)
 Refresh

Same Categories


No. Job title Salary Location Date posted
1 Project Manager $1,500 - $2,500 Hồ Chí Minh Electrical / Electronics / Electro Refrigeration 11/12/2015
2 Plant Director (Panel) Negotiable Hồ Chí Minh Electrical / Electronics / Electro Refrigeration 11/12/2015
3 Purchasing Manager Negotiable Hồ Chí Minh Electrical / Electronics / Electro Refrigeration 09/12/2015
4 Technical Manager Negotiable Hồ Chí Minh Electrical / Electronics / Electro Refrigeration 08/04/2015
5 Sales Manager $1,500 - $2,500 Hồ Chí Minh Electrical / Electronics / Electro Refrigeration, Sales / Business Development 08/04/2015
6 Vice Factory Director $800 - $1,500 Hồ Chí Minh Electrical / Electronics / Electro Refrigeration, Manufacturing / Process 08/04/2015
7 Project Manager Negotiable Hồ Chí Minh Electrical / Electronics / Electro Refrigeration 08/04/2015
8 Domestic Sales Manager $800 - $1,500 Hồ Chí Minh Electrical / Electronics / Electro Refrigeration, Sales / Business Development 10/12/2014
9 Sales Engineer Negotiable Hồ Chí Minh Electrical / Electronics / Electro Refrigeration, Sales / Business Development 10/12/2014
10 Technical Manager $1,500 - $2,500 Hồ Chí Minh Electrical / Electronics / Electro Refrigeration, Maintenance, Manufacturing / Process 10/12/2014