Video clip

Bạn phải cài đặt Flash Playerđể có thể xem được clip.

Support online

  • Hotline: 24/7
    0909823616
  • Consultant
    028 62979256

Our Clients

Statistics

Visitor: 373843
QA / QC / R&D
Filter :
QA Manager
01 Job Information
Công ty khách hàng c?a Global Human Resource Solution ho?t ð?ng trong l?nh v?c s?n xu?t V?t Li?u Xây D?ng ðang c?n tuy?n QA Manager
Báo cáo cho Giám Ð?c S?n Xu?t
Làm vi?c t?i H? Chí Minh
02 Description
Ch?u trách nhi?m chung v? hi?u qu? công vi?c c?a phòng QA/QC
Báo cáo, tham mýu cho Giám ð?c v? ch?t lý?ng nguyên li?u, s?n ph?m s?n xu?t hàng ngày.
X? lý các s? c? v? ch?t lý?ng nguyên li?u nh?p, thành ph?m trong quá trình s?n xu?t
So?n th?o và làm th? t?c công b? ch?t lý?ng s?n ph?m m?i, s?n ph?m ðãng ký l?i. 
H? tr? ban ngành cung c?p ch?ng ch? ch?t lý?ng trong vi?c ki?m tra giám sát, th?c hi?n th? t?c c?p ch?ng ch?
Ki?m tra ch?t lý?ng s?n ph?m trong quá trình s?n xu?t, yêu c?u th?c hi?n các bi?n pháp kh?c ph?c, phòng ng?a s? c? trong s?n xu?t ?nh hý?ng ð?n ch?t lý?ng s?n ph?m,
Thi?t l?p, th?c hi?n & duy trì các quá trình c?n thi?t c?a h? th?ng qu?n lý ch?t lý?ng ISO 22000:2005 nh?m ð?m b?o ch?t lý?ng s?n ph?m, ch?t lý?ng ho?t ð?ng toàn t? ch?c.
Xây d?ng, duy trì h? th?ng Qu?n lý ch?t lý?ng c?a công ty: ISO 9001 2008. HACCP. Global GAP, Các trýõng trình h? tr? c?a s? Khoa h?c và công ngh?, S? Công Thýõng  cùng các chýõng trình gi?i pháp S?n xu?t s?ch hõn, 5S.
Ki?m tra và giám sát vi?c th?c hi?n, duy trì, c?i ti?n các ho?t ð?ng ch?t lý?ng t?i các b? ph?n, ð?m b?o quá trình th?c hi?n phù h?p các tiêu chu?n Công ty ðang áp d?ng.
Ki?m soát và xem xét vi?c ban hành, c?p nh?t, ch?nh s?a h? th?ng tài li?u toàn Công ty.
Ðánh giá n?i b?, thanh tra và t? thanh tra trên toàn b? h? th?ng Công ty theo các tiêu chu?n Công ty ðang áp d?ng. Tý v?n các b? ph?n bi?n pháp kh?c ph?c phòng ng?a.
Tham mýu cho ban GÐ v? h? th?ng qu?n lý ch?t lý?ng và t? ch?c, qu?n lý, giám sát h? th?ng qu?n lý ch?t lý?ng Công ty.
Xây d?ng m?c tiêu, chính sách ch?t lý?ng và tri?n khai chính sách ch?t lý?ng ðó trong Công ty.
Theo dõi khi?u n?i khách hàng và xác ð?nh các ph?n ?ng c?a khách hàng liên quan ð?n ch?t lý?ng s?n ph?m.
Qu?n lý, ði?u hành 20 NV phòng QA.
Thi?t l?p công th?c t?i ýu ð?m b?o nhu c?u s?n xu?t và ch?t lý?ng thành ph?m.
Tham gia thu mua cùng phòng thu mua t?i các vùng nguyên li?u ðánh giá và ki?m tra nguyên li?u- So?n th?o, ban hành h? th?ng tài li?u (Qui trình ki?m tra nguyên li?u, thành ph?m, tiêu chu?n nguyên li?u nh?p, công b? ch?t lý?ng, hý?ng d?n ki?m nghi?m...) và ki?m tra, ki?m soát quá trình th?c hi?n.
Báo cáo, tham mýu, giúp vi?c cho Ban Giám Ð?c Công ty trong viêc t? ch?c xây d?ng phòng ð? ðãm b?o ð?t theo tiêu chu?n k? thu?t c?a công ty ðã công b?
Phân công theo dõi ðánh giá k?t qu? công vi?c c?a nhân viên QA trong quá trình th?c hi?n l?nh s?n xu?t.
 

03 Qualifications
Nam / N?: 30 - 45 tu?i. 
T? nghi?p Ð?i H?c chuyên ngành Qu?n Lý Ch?t Lý?ng. 
Có ít nh?t 5 nãm kinh nghi?m trong ngành s?n xu?t g?ch men ho?c ðá granite. 
Có ít nh?t 03 nãm kinh nghi?m ? v? trí Qu?n lý 
Am hi?u v? h? th?ng Qu?n lý ch?t lý?ng c?a công ty: ISO 9001 2008. 
Th?t thà, trung th?c. chãm ch?. 
Kh? nãng ch?u áp l?c công vi?c cao. 
Giao ti?p ti?ng Anh. 
K? nãng vi tính t?t. 


04 Benefit
Lýõng : 1500 - 2500 USD / 1 tháng.
Các ch? ð? phúc l?i khác s? ðý?c trao ð?i thêm trong bu?i ph?ng v?n. 


05 Contact Information
Anh/Ch? ?ng viên có nhu c?u quan tâm ð?n công vi?c trên, xin vui lòng c?p nh?t CV m?i nh?t g?i v? ð?a ch? email: duyen. nguyen@globalhrsolutions.com.vn ho?c ði?n tho?i liên h? Ms. Duyen : 08 62979256. - Hotline: 0903366059. Thank you !
06 Submit Your Resume
Please submit your resume to us by filling the fields below
Your name (*):
Your email (*):
Your phone:
Address:
Message (*):
Attach resume (Supported formats: doc, docx, pdf, rar, zip, xls, xlsx. Max file size: 500 Kb)(*):
Security code(*)
 Refresh

Same Categories


No. Job title Salary Location Date posted
1 QA Manager $1,500 - $2,500 Đồng Nai QA / QC / R&D 11/12/2015
2 Factory Manager $2,500 - $4,000 Bình Dương Manufacturing / Process, QA / QC / R&D 13/02/2014
3 Operation Manager $2,500 - $4,000 Bình Dương Manufacturing / Process, QA / QC / R&D, Maintenance 16/01/2014
4 QC Section Chief Negotiable Đồng Nai QA / QC / R&D, Textiles / Garments / Fashion, Manufacturing / Process 03/12/2013
5 Product Manager Negotiable Đồng Nai QA / QC / R&D, Animal Husbandry / Veterinary, Marketing 03/12/2013
6 Masterbatch Lab Supervisor $800 - $1,500 Đồng Nai Mineral / Chemical Eng., QA / QC / R&D 12/11/2013