Video clip

Bạn phải cài đặt Flash Playerđể có thể xem được clip.

Support online

  • Hotline: 24/7
    0909823616
  • Consultant
    028 62979256

Our Clients

Statistics

Visitor: 373800
Electrical / Electronics / Electro Refrigeration
Filter :
Plant Director (Panel)
01 Job Information
Công ty khách hàng c?a Global Human Resource Solution ho?t ð?ng trong l?nh v?c s?n xu?t Thi?t b? Nhi?t L?nh Công Nghi?p, ðang c?n tuy?n Giám Ð?c Nhà Máy (Panel)
Báo cáo cho Giám Ð?c S?n Xu?t
Làm vi?c t?i H? Chí Minh
02 Description
Công tác Qu?n lý- Ði?u hành BP SX & K? Thu?t 
Qu?n lý và ði?u hành BP SX & BP K? thu?t c?a nhà máy panel, ð?m b?o nhà máy panel ð?t các ch? tiêu s?n lý?ng và các ch? tiêu khác liên quan c?a Cty giao
T? ch?c cõ c?u, b? máy nhân s? c?a BPSX & BPKT g?n nh?, h?p lý và ð?m b?o các ho?t ð?ng có hi?u qu?..
Xây d?ng k? h?ach SX, KH ð?u tý m? r?ng, KH pbát tri?n SP.
Xây d?ng các quy trình làm vi?c ð? ð?m b?o các NV làm vi?c ðúng theo quy trình 
Xây d?ng các ch? tiêu BSC cho c?p dý?i theo BSC c?a NM Panel .
Giám saìt và ki?m tra caìc hoaòt ðôòng vaÌ kêìt quaÒ thýòc hiêòn nhiêòm vuò, m?c tiêu theo BSC cuÒa bôò phâòn SX & BPKT trong nhaÌ maìy.
Th?c hi?n các ch? tiêu khác có liên quan theo BSC c?a NM Panel.

Công tác Qu?n lý ði?u hành BP Kinh Doanh 
Ti?p xúc v?i các ch? ð?u tý, Cty tý v?n thi?t k? l?n c?a VN, ný?c ngòai
L?p KH Marketing, m? r?ng th? trý?ng, tãng th? ph?n
Gi?i quy?t các khi?u n?i c?a KH, ð?m b?o th?a mãn các yêu c?u c?a KH
Tìm ki?m các cõ h?i kinh doanh qua th? trý?ng m?i, qua h? th?ng ð?i lý,
Tính tóan giá thành SX và xây d?ng giá bán panel và các SP khác cho BP KD
M? r?ng quan h? v?i các ð?i tác, nhà th?u, nhà cung c?p l?n

Công tác Phát tri?n ð?i ng? NV
Tuy?n d?ng và ph?ng v?n ch?n l?a nhân viên phù h?p và có nãng l?c
Hu?n luy?n và ðào t?o các nhân viên ch? ch?t, c?p qu?n lý
Th?c hi?n các nhi?m v? khác theo yêu c?u c?a c?p trên
Phát tri?n, ð? b?t nh?ng nhân viên có nãng l?c gi?i lên c?p cao hõn
T? ch?c các khóa hu?n luy?n cho NV, t? ch?c thi nâng b?c th? cho CN
T? ch?c h?p ð?nh k? hàng tu?n, hàng tháng ð? l?ng nghe ý ki?n c?a NV
Xây d?ng vãn hóa c?a nhà máy panel phù h?p v?i vãn hóa c?a Cty
Thi?t l?p và ð? xu?t các chính sách lýõng, thý?ng, ð?ng viên, k? lu?t NV.

M?C ÐÍCH CÔNG VI?C
1.    Th?c hi?n các m?c tiêu chi?n lý?c c?a Cty theo ðúng s? m?nh, t?m nhìn dài h?n c?a Cty.
2.    Qu?n lý và ði?u hành m?i h?at ð?ng SX – KD thu?c ðõn v? NM Panel.Hoàn thành các ch? tiêu k? ho?ch SX- KD, tãng doanh thu, tãng l?i nhu?n cho Cty.
4.    Ð?i m?i, c?i ti?n công ngh? s?n xu?t, thay ð?i nguyên v?t li?u m?i, nâng cao ch?t lý?ng SP, gi?m giá thành SX, nh?m nâng cao tính c?nh tranh c?a các s?n ph?m trên th? trý?ng.
5.    Tìm ki?m các cõ h?i ð?u tý, KD m?i qua vi?c liên k?t v?i các ð?i tác, KH, nhà cung c?p chi?n lý?c
6.    Nghiên c?u phát tri?n s?n ph?m m?i, gi? v?ng và m? r?ng th? trý?ng, tãng tính c?nh tranh cho Cty
7.    Hu?n luy?n, ðào t?o và phát tri?n ngu?n nhân l?c, ð?i ng? cán b? qu?n lý, cán bô k? thu?t, và nhân viên

03 Qualifications
Nam: Trên 35 tu?i
T?t nghi?p Ð?i h?c ho?c Cao h?c (ho?c b?ng ÐH th? 2 ngoài chuyên môn)
Nói và vi?t t?t ti?ng Anh
Chuyên ngành hóa h?c, ði?n l?nh, ho?c cõ khí.
Thông th?o tin h?c vãn phòng, ph?n m?m ð? h?a, internet, …
Các K? nãng: 
Qu?n tr? nhân s?
Qu?n tr? tài chính
Qu?n tr? s?n xu?t

Qu?n tr? chi?n lý?c. 
Th?ng th?n, trung th?c. Nhi?t tình, c?i m?, hòa ð?ng. Có th? làm vi?c dý?i áp l?c cao. Có tinh th?n c?u ti?n.
Qu?n tr? marketing.
Ngh? thu?t Lãnh ð?o
Giao ti?p, ðàm phán , thýõng lý?ng
Tâm lý qu?n lý
Ít nh?t 05 nãm ? v? trí týõng t?.
Hi?u bi?t v? ngành ngh?, s?n ph?m và d?ch v? c?a công ty.C?n th?n, chính xác, chuyên nghi?p


04 Benefit
Lýõng: Th?a thu?n 
Các ch? ð? phúc l?i khác s? ðý?c trao ð?i thêm trong bu?i ph?ng v?n.
 
05 Contact Information
Anh/Ch? ?ng viên có nhu c?u quan tâm ð?n công vi?c trên, xin vui lòng c?p nh?t CV m?i nh?t g?i v? ð?a ch? email: duyen. nguyen@globalhrsolutions.com.vn ho?c ði?n tho?i liên h? Ms. Duyen : 08 62979256. - Hotline:0903366059. Thank you !
06 Submit Your Resume
Please submit your resume to us by filling the fields below
Your name (*):
Your email (*):
Your phone:
Address:
Message (*):
Attach resume (Supported formats: doc, docx, pdf, rar, zip, xls, xlsx. Max file size: 500 Kb)(*):
Security code(*)
 Refresh

Same Categories


No. Job title Salary Location Date posted
1 Project Manager $1,500 - $2,500 Hồ Chí Minh Electrical / Electronics / Electro Refrigeration 11/12/2015
2 Plant Director (Panel) Negotiable Hồ Chí Minh Electrical / Electronics / Electro Refrigeration 11/12/2015
3 Purchasing Manager Negotiable Hồ Chí Minh Electrical / Electronics / Electro Refrigeration 09/12/2015
4 Technical Manager Negotiable Hồ Chí Minh Electrical / Electronics / Electro Refrigeration 08/04/2015
5 Sales Manager $1,500 - $2,500 Hồ Chí Minh Electrical / Electronics / Electro Refrigeration, Sales / Business Development 08/04/2015
6 Vice Factory Director $800 - $1,500 Hồ Chí Minh Electrical / Electronics / Electro Refrigeration, Manufacturing / Process 08/04/2015
7 Project Manager Negotiable Hồ Chí Minh Electrical / Electronics / Electro Refrigeration 08/04/2015
8 Domestic Sales Manager $800 - $1,500 Hồ Chí Minh Electrical / Electronics / Electro Refrigeration, Sales / Business Development 10/12/2014
9 Sales Engineer Negotiable Hồ Chí Minh Electrical / Electronics / Electro Refrigeration, Sales / Business Development 10/12/2014
10 Technical Manager $1,500 - $2,500 Hồ Chí Minh Electrical / Electronics / Electro Refrigeration, Maintenance, Manufacturing / Process 10/12/2014